ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ «RECOGNISE AND CHANGE”

(CSO-LA/2017/388-053)

Προκήρυξη για την επιλογή νέων εκπαιδευτών (youth educators)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Βαρδάκειος Σχολή Ερμούπολης, με συντονιστή το Δήμο του Τορίνο έλαβε την έγκριση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – DG EuropeAid, του προγράμματος “Recognise and Change”. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν δήμοι και φορείς από τη Βραζιλία, Βουλγαρία, Πράσινο Ακρωτήριο, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Ισπανία. Το πρόγραμμα, διάρκειας τριών ετών, απευθύνεται σε νέους 11 – 24 ετών που ζουν στις αναφερόμενες χώρες και αποβλέπει στο να αυξήσει την επίγνωσή τους σχετικά με τις διάφορες μορφές βίας και διακρίσεων και την ενεργητική συμμετοχή τους στη διάδοση ενός πολιτισμού που «συμπεριλαμβάνει και δεν διακρίνει». Για να ευνοηθεί η αμοιβαία εκμάθηση, θα εφαρμοστεί η διδακτική μεθοδολογία της peer education. Το πρόγραμμα σκοπεύει επίσης να ενισχύσει τη συναίσθηση της κοινής γνώμης των εμπλεκόμενων χωρών για την ατομική ευθύνη, μέσω μιας εκστρατείας ενάντια στη διάκριση και τη βία.

Άρθρο 1 – Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης, που προωθεί η Βαρδάκειος Σχολή Ερμούπολης αποτελεί η επιλογή νέων, δραστήριων σε νεανικές οργανώσεις, που ενδιαφέρονται να καταπιάνονται με θέματα διαμόρφωσης και εκπαίδευσης που έχουν σκοπό τη διάδοση ενός πολιτισμού βασισμένου στην πολυπολιτισμικότητα και στην αμοιβαία αναγνώριση των πολιτών, μέσω της διδακτικής μεθοδολογίας της peer education.

Άρθρο 2 – Σκοπός του προγράμματος και θέματα

Η παρούσα προκήρυξη έχει σκοπό την επιλογή 16 νέων οι οποίοι, μέσω μιας μορφωτικής και σχεδιαστικής διαδρομής, θα αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες πάνω σε θέματα όπως ταυτότητα και σχέση, διαφορετικότητα και διακρίσεις, αντίθεση στη βία και διάδοση του σεβασμού των πολιτισμών και στα χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής προσέγγισης μεταξύ ίσων.

Άρθρο 3 – Παραλήπτες της προκήρυξης

Η παρούσα προκήρυξη απευθύνεται, με αιτία αποκλεισμού, σε νέους 19 – 24 ετών (την ημερομηνία της προκήρυξης) που ανήκουν σε νεανικές οργανώσεις του νησιού της Σύρου. Καθήκον των οργανώσεων θα είναι να συνοδεύσουν τις ατομικές αιτήσεις των μελών τους.

Άρθρο 4 – Προτείνοντα πρόσωπα

Με τον όρο προτείνον πρόσωπο εννοείται μια οργάνωση, που να έχει νομική ή δραστική έδρα στο Δήμο Σύρου – Ερμούπολης, με τα εξής προσόντα:
• Να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο των Οργανώσεων του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης ή να έχει υποβάλλει αίτηση εγγραφής, ως τη λήξη της παρούσας προκήρυξης.
• Προσεταιριστική βάση σχηματισμένη κατά 50% τουλάχιστον από νέους κάτω από 35 ετών.
• Διοικητικό συμβούλιο σχηματισμένο κατά 50% τουλάχιστον από νέους κάτω από 35 ετών, την ημέρα της δημοσίευσης της προκήρυξης.
• Να συγκροτήθηκε νομικά τουλάχιστον 12 μήνες πριν από τη δημοσίευση της προκήρυξης.
Η οργάνωση αυτή ευθύνεται για την εντόπιση των νέων που θα παρουσιαστούν. Ο αριθμός των νέων υποψηφίων από κάθε οργάνωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6, αυτοί οφείλουν να έχουν αποκτήσει εμπειρίες συλλογικότητας για μια περίοδο τουλάχιστον 1 έτους, ακόμα και μη συνεχόμενων. Θεωρούνται επίσης έγκυρες οι εμπειρίες που έχουν αποκτηθεί σε παρόμοια περιβάλλοντα.

Άρθρο 5 – Προσόντα αποδοχής των νέων υποψηφίων

Οι νέοι/ες υποψήφιοι/ες, με αιτία αποκλεισμού, οφείλουν να κατέχουν τα εξής προσόντα:
• ηλικία από 19 έως 24 ετών
• εμπειρία τουλάχιστον 1ετή (που έχει αποκτηθεί σε παρόμοια περιβάλλοντα)
• κατοχή τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
• γνώση της αγγλικής γλώσσας. Αποτελεί προσόν προτίμησης η γνώση μιας (ή περισσότερων) από τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται στις χώρες που εμπλέκονται στο πρόγραμμα, δηλαδή: βουλγάρικα, γαλλικά, ελληνικά, πορτογαλικά, ρουμάνικα και ισπανικά.

Άρθρο 6 – Δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψηφίων

Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποδειχτούν από τις οργανώσεις σε κλειστό φάκελο, με αιτία αποκλεισμού, με τα εξής δικαιολογητικά:
Συστατική επιστολή του κάθε υποψήφιου εκ μέρους της οργάνωσης (σε χαρτί με επικεφαλίδα, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο) που να αποδείξει, μεταξύ άλλων, την τουλάχιστον διετή εμπειρία του νέου/ της νέας.
Βιογραφικό, σε “ευρωπαϊκό σχήμα” των νέων υποψηφίων (2 με 4), με σεβασμό της έννοιας της ισοτιμίας γένους.

Άρθρο 7 – Αξιολόγηση των υποψηφίων

Την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα εκτελέσει μια αρμόδια Επιτροπή. Η Επιτροπή θα εξετάσει τα βιογραφικά και θα βαθμολογήσει από το 0 έως το 80, κατά τον εξής τρόπο:
1. εμπειρία με νέους (αναψυχή/εκπαίδευση/διαμόρφωση της υπηκοότητας/ κλπ) [έως 20 βαθμοί]
2. εμπειρία στην παραγωγή υλικών επικοινωνίας [έως 20 βαθμοί]
3. πιστοποιημένες εμπειρίες στην peer education [έως 20 βαθμοί]
4. γνώση περαιτέρω ξένων γλωσσών, από εκείνες που αναφέρθηκαν πιο πάνω [έως 20 βαθμοί].
Έως 20 βαθμοί περαιτέρω θα δοθούν με βάση το μέσο όρο των βαθμολογιών των βιογραφικών των νέων συστημένων από την προτείνουσα οργάνωση, οι βαθμοί αυτοί θα προστεθούν στην υπόλοιπη αξιολόγηση, έτσι ώστε να οριστεί η βαθμολογία του κάθε υποψηφίου/ας [σύνολο έως 100 βαθμοί].

Άρθρο 8 – Τελική βαθμολογία

Θα συνταχτεί μια οριστική βαθμολογία, που θα ισχύει για τρία χρόνια, μέσω της οποίας θα εντοπιστούν οι 16 νέοι/ες που θα γίνουν δεκτοί/ές στη μορφωτική και σχεδιαστική διαδρομή που προβλέπει το πρόγραμμα, με σεβασμό στην αρχή της ίσης καταλληλότητας και προκειμένου να ασφαλιστεί η ευρύτερη εκπροσώπηση των οργανώσεων που συμμετέχουν. Σε περίπτωση που ένας/μια από των επιλεγμένων νέων παραιτηθεί ή εγκαταλείψει το πρόγραμμα, η Βαρδάκειος Σχολή θα μπορέσει να προσκαλέσει έναν/μια άλλο/η νέο/α συστημένο/η από την ίδια οργάνωση.

Άρθρο 9 – Διαδικασία και προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

Οι αιτήσεις προσχώρησης θα πρέπει να απευθυνθούν στη Βαρδάκειο Σχολή Ερμούπολης, Μάρτεν Νόρδεστρομ 8, Ερμούπολη, 84 100 Σύρος, και να αποσταλούν έως τις 12:00 της Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017, με τους εξής τρόπους:
• παράδοση δια χειρός, σε σφραγισμένο φάκελο, με την ονομασία της προτείνουσας οργάνωσης και τη σημείωση “Πρόγραμμα Αναγνώριση & Αλλαγή – Προκήρυξη νέων Εκπαιδευτών”, στο γραφείο της Βαρδακείου Σχολής Ερμούπολης, που είναι ανοικτό 10:00 – 14:00 τις καθημερινές
• ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένου φακέλου, όπως περιγράφεται πιο πάω. Στην περίπτωση αυτή, θα ισχύει η ημερομηνία παραλαβής και όχι αποστολής,
• ηλεκτρονική αποστολή στη διεύθυνση vardakeios@gmail.com.

Άρθρο 10 – Πληροφορίες

Για πληροφορίες σχετικά με την παρούσα προκήρυξη και τις διαδικασίες παρουσίασης των υποψηφιοτήτων, τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα μπορούν να απευθυνθούν στη Βαρδάκειο Σχολή Ερμούπολης, στο τηλέφωνο 2281082573 ή στο κινητό 6978 578877.

Το κείμενο της παρούσας προκήρυξης θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες και σελίδες facebook της Βαρδακείου Σχολής Ερμούπολης, του Συλλόγου Φοιτητών Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου (έδρα Ερμούπολη), των Προσκόπων Σύρου, του Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Σύρου, της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Σύρου, καθώς και στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Κατεβάστε και συμπληρώστε την αίτηση.

en_USEnglish