Η Βαρδάκειος Σχολή Ερμούπολης λειτουργεί από το 1874 και ιδρύθηκε από  το Φιλολογικό Σύλλογο Αθηνών «Παρνασσός» και τον σύλλογο Βύρων. Είχε ως σκοπό την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού με την προσφορά δωρεάν εκπαίδευσης στα γράμματα και τις τέχνες. Όντας από τους πρώτους συνεταιρισμούς που ιδρύθηκαν προσπάθησαν να ανακουφίσουν και να δώσουν ελπίδα στον Συριανό λαό με αυτή την ενέργεια τους, να εκπαιδεύσουν τα φτωχά παιδιά στις έξι τάξεις του δημοτικού. Τα μαθήματα γίνονται νυχτερινά για να μπορούν όλοι να παρακολουθούν μετά τη δουλειά. Επίσης δωρήθηκαν στην Σχολή για αρχή 600 βιβλία, μερικοί μαυροπίνακες και άβακες, φάρμακα. Παράλληλα ένας ιατρός και αρκετοί καθηγητές προσέφεραν τις υπηρεσίες του αφιλοκερδώς.

Το έτος 1889 αποτελεί σταθμό στην Σχολή, καθώς αλλάζει ο τρόπος διοίκησης σε πενταμελές συμβούλιο με τους συνεταιρισμούς να υποβοηθούν χρηματικά την Σχολή Απόρων Παίδων. Παράλληλα με τους παίδες ιδρύθηκε Σχολή απόρων Γυναικών που εκπαίδευε αυτές στα χειροτεχνήματα όπως πλέξιμο και ραπτική και άλλα είδη τα οποία και πουλούσαν για να εξοικονομήσουν κάποια χρήματα. Στους παίδες όπως και στις γυναίκες δόθηκε δωρεάν περίθαλψη, κάλυψη βασικών αναγκών και εξόδων όπως και φάρμακα και εμβόλια.

The Vardakeios School of Ermoupolis has been operating since 1874 and was founded by the Philological Association of Athens "Parnassos" and the association of Byron. It was aimed at combating illiteracy by offering free education in letters and arts. Being one of the first cooperatives to be established, they tried to alleviate and give hope to the people of Syros, to educate the poor children in the six grades of primary school. Classes are held at night so that everyone can attend after work. 600 books, some blackboards and abacuses, medicines were also donated to the School for a start. At the same time, a doctor and several teachers offered their services on a non-profit basis. The year 1889 is a milestone in the School, as the way of administration changes in a five-member council with the cooperatives to financially assist the School for the poor children. Along with the children, a School for socially disadvantaged women was founded that trained them in handicrafts such as knitting and sewing and other items which they sold to save some money. Children as well as women were given free care, basic necessities and expenses as well as medicines and vaccines. In 1915 we learn from the renewal of the statute that there were some internal changes in the administration and that the department of needy women no longer existed.

In 1938, with the donation of the benefactor Ioannis Vardakas (4,000,000 drachmas), the school building was radically renovated and repaired, and for this reason it was named Vardakeios Vocational and Night School of Ermoupolis.


Δείτε ένα βίντεο για την ιστορία και την παρούσα δράση της Σχολής

en_USEnglish