Δελτίο Τύπου αρ. 2

Έργο: Ενεργοποίηση της Ατζέντας 2030 μέσω της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Εναρκτήρια συνάντηση, Τρίτη 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

Η δια ζώσης εναρκτήρια συνάντηση του έργου Ενεργοποίηση της Ατζέντας 2030 μέσω της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη

ανάπτυξη (www.tenforsustainability.eu/AGENDA2030.html) πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26 Απριλίου 2022

στο Ascoli Piceno (Ιταλία), με συμμετέχοντες από τους ακόλουθους οργανισμούς: Ten For Sustainability (Συντονιστής, Ιταλία), Neotalentway (Ισπανία), Interfusion Services Limited (Κύπρος), Βαρδάκειος Σχολή (Ελλάδα), Mobilizing Expertise Ab (Σουηδία). Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Erasmus+

πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο βασίζεται στην προοπτική της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και ειδικότερα

του στόχου αριθ. 4 για την αειφόρο ανάπτυξη, με στόχο τη χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιη ποιοτική εκπαίδευση και τη δια βίου

μάθηση για όλους, ως ζωτικής σημασίας για την οικοδόμηση βιώσιμων, χωρίς αποκλεισμούς και ανθεκτικών κοινωνιών.

Η ανταλλαγή καλών πρακτικών βασίστηκε, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα θέματα:

– κατάρτιση των ατόμων για να ευνοηθεί η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη

άλλων βασικών ικανοτήτων.

– ο ρόλος της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος του

αύριο βασισμένο σε μια ολοκληρωμένη και ολιστική εκπαιδευτική εμπειρία για εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές/προσωπικό.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα αποτελέσματα:

α) τις κύριες διαστάσεις της αειφορίας (προσαρμογή, μετριασμός, εξουδετέρωση = απανθρακοποίηση,

Ανθεκτικότητα), σχετίζονται με την εκπαίδευση ενηλίκων, την κατάρτιση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων, τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους, στην

παρακάτω σφαίρες:

Έχοντας επίγνωση του οικολογικού αποτυπώματος

Διδασκαλία για να επιτρέψει τη μεταμόρφωση και να είναι σχετική με το μάρκετινγκ εργασίας

Πώς η βιωσιμότητα μπορεί να αγγίξει τη συναισθηματική/συμπεριφορική νοημοσύνη

β) οι πιθανές απαντήσεις σε περιβαλλοντικά ζητήματα δεν έχουν τέλειες λύσεις, ικανοποιώντας πλήρως όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, η διαφάνεια των οφελών/κοστών για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς είναι το κλειδί για

να «διαπραγματευτείτε» πιθανές εφαρμόσιμες λύσεις.

Η τεχνητή νοημοσύνη έναντι της συνθετικής νοημοσύνης, θα μπορούσε να αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο για την ανθρωπότητα στην αναζήτηση των

πιο αποτελεσματικών λύσεων όταν διακυβεύονται διαφορετικά αντικρουόμενα συμφέροντα: πιο μορφωμένα άτομα μπορούν να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις.

Οι υπόλοιπες δύο συναντήσεις διακρατικού έργου θα πραγματοποιηθούν στo Λουντ (Σουηδία) τη Δευτέρα 27 Ιουνίου

και στη Γρανάδα (Ισπανία) τη Δευτέρα 4 Ιουλίου.

www.tenforsustainability.eu/AGENDA2030.html

tenforsustainability@gmail.com

elGreek