Ενεργοποίηση της Ατζέντας 2030 μέσω της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη

,

Δελτίο Τύπου αρ. 2 (2nd Press Release)

Έργο: Ενεργοποίηση της Ατζέντας 2030 μέσω της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Εναρκτήρια συνάντηση, Τρίτη 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

Η δια ζώσης εναρκτήρια συνάντηση του έργου Ενεργοποίηση της Ατζέντας 2030 μέσω της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη

ανάπτυξη (www.tenforsustainability.eu/AGENDA2030.html) πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26 Απριλίου 2022 στο Ascoli Piceno (Ιταλία), με συμμετέχοντες από τους ακόλουθους οργανισμούς: Ten For Sustainability (Συντονιστής, Ιταλία), Neotalentway (Ισπανία), Interfusion Services Limited (Κύπρος), Βαρδάκειος Σχολή (Ελλάδα), Mobilizing Expertise Ab (Σουηδία). Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Erasmus+ πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο βασίζεται στην προοπτική της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και ειδικότερα του στόχου αριθ. 4 για την αειφόρο ανάπτυξη, με στόχο τη χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιη ποιοτική εκπαίδευση και τη δια βίου

μάθηση για όλους, ως ζωτικής σημασίας για την οικοδόμηση βιώσιμων, χωρίς αποκλεισμούς και ανθεκτικών κοινωνιών.

Η ανταλλαγή καλών πρακτικών βασίστηκε, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα θέματα:

– κατάρτιση των ατόμων για να ευνοηθεί η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη

άλλων βασικών ικανοτήτων.

– ο ρόλος της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος του

αύριο βασισμένο σε μια ολοκληρωμένη και ολιστική εκπαιδευτική εμπειρία για εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές/προσωπικό.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα αποτελέσματα:

α) τις κύριες διαστάσεις της αειφορίας (προσαρμογή, μετριασμός, εξουδετέρωση = απανθρακοποίηση,

Ανθεκτικότητα), σχετίζονται με την εκπαίδευση ενηλίκων, την κατάρτιση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων, τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους, στην

παρακάτω σφαίρες:

Έχοντας επίγνωση του οικολογικού αποτυπώματος

Διδασκαλία για να επιτρέψει τη μεταμόρφωση και να είναι σχετική με το μάρκετινγκ εργασίας

Πώς η βιωσιμότητα μπορεί να αγγίξει τη συναισθηματική/συμπεριφορική νοημοσύνη

β) οι πιθανές απαντήσεις σε περιβαλλοντικά ζητήματα δεν έχουν τέλειες λύσεις, ικανοποιώντας πλήρως όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, η διαφάνεια των οφελών/κοστών για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς είναι το κλειδί για

να «διαπραγματευτείτε» πιθανές εφαρμόσιμες λύσεις.

Η τεχνητή νοημοσύνη έναντι της συνθετικής νοημοσύνης, θα μπορούσε να αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο για την ανθρωπότητα στην αναζήτηση των

πιο αποτελεσματικών λύσεων όταν διακυβεύονται διαφορετικά αντικρουόμενα συμφέροντα: πιο μορφωμένα άτομα μπορούν να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις.

Οι υπόλοιπες δύο συναντήσεις διακρατικού έργου θα πραγματοποιηθούν στo Λουντ (Σουηδία) τη Δευτέρα 27 Ιουνίου

και στη Γρανάδα (Ισπανία) τη Δευτέρα 4 Ιουλίου.

www.tenforsustainability.eu/AGENDA2030.html

tenforsustainability@gmail.com

3o Δελτίο Τύπου (3rd PRESS RELEASE) 

Η 2η διεθνική συνάντηση έργου Ενεργοποίηση της Ατζέντας 2030 μέσω της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη (www.tenforsustainability.eu/AGENDA2030.html) πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 στο Lund (Σουηδία), με συμμετέχοντες από τους ακόλουθους οργανισμούς: TenForSustainability (Project

Αιτών και Συντονιστής, Ιταλία), Neotalentway (Ισπανία), InterfusionServicesLimited (Κύπρος), Βαρδάκειο Σχολή Ερμούπολης (Ελλάδα), MobilizingExpertiseAb (Σουηδία) που ενεργεί ως οργανισμός-εταίρος υποδοχής για τη 2η συνάντηση. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο πηγάζει από την προοπτική της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και ειδικότερα του Στόχου Αειφόρου Ανάπτυξης αριθ. 4, με στόχο τη χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιη ποιοτική εκπαίδευση και τις δια βίου ευκαιρίες μάθησης για όλους, ως ζωτικής σημασίας για την οικοδόμηση βιώσιμων, χωρίς αποκλεισμούς και ανθεκτικών κοινωνιών.

Η ανταλλαγή καλών πρακτικών βασίστηκε, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα:

-οι γνωστικοί μαθησιακοί στόχοι του ΣΒΑ 4 ως στόχος από μόνος του και ως βοηθητικός για όλους τους άλλους ΣΒΑ,

διαδραστική συνεδρία που διεξάγεται από τον οργανισμό υποδοχής του έργου, με παρουσιάσεις από όλους τους συμμετέχοντες στα εξής:

  1. ο σημαντικός ρόλος της εκπαίδευσης και των ευκαιριών δια βίου μάθησης για όλους ως βασικοί μοχλοί της βιώσιμης ανάπτυξης, για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων και για την επίτευξη των ΣΒΑ.
  2. ο σημαντικός ρόλος του πολιτισμού στην επίτευξη της βιωσιμότητας.
  3. πώς η εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου, δίκαιου και ειρηνικού κόσμου.
  4. Επικοινωνώντας τη Βιώσιμη Ανάπτυξη: «Μη Εμπορική Διαφήμιση & Αειφορία».

Μια πιθανή σύνθεση από τη συνάντηση: η εκπαίδευση είναι το θεμέλιο μιας κοινωνίας, η μηχανή που καθοδηγεί και δίνει τη δυνατότητα στην κοινωνία να κινηθεί προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Επομένως, εάν η κοινωνία πρέπει να καθοδηγηθεί προς την αειφόρο ανάπτυξη, η εκπαίδευση έχει να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο, όπως αναγνωρίζεται από τον KoïchiroMatsuura, Γενικός Διευθυντής της UNESCO (1999-2009), ο οποίος υποστήριξε ότι η εκπαίδευση, με οποιαδήποτε μορφή, είναι ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία που έχουμε για να προκαλέσουμε τις αλλαγές που απαιτούνται για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης.

Για να είναι αυτό το εργαλείο πιο αποτελεσματικό, είναι σημαντικό να εκπαιδεύονται οι άνθρωποι όσο το δυνατόν νωρίτερα, καθώς και να προώθηθεί η εκπαίδευση για βιώσιμη ανάπτυξη καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, προκειμένου να επιτευχθεί ο προσωπικός και κοινωνικός μετασχηματισμός που απαιτείται για να αλλάξει η κατεύθυνση της κοινωνίας, ο κύριος στόχος της UNESCO

Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εταίροι έχουν μοιραστεί την προοπτική του νέου ισπανικού νόμου για την εκπαίδευση έχοντας θέσει ως στόχο έως το 2024 όλοι οι μαθητές να είναι σε κατάσταση να μάθουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης ενώ οι εκπαιδευτικοί θα έχουν λάβει ειδική κατάρτιση σχετικά με την ατζέντα 2030.

4ο Δελτίο Τύπου (4th Press Release)

Η 3η διεθνής συνάντηση του έργου Ενεργοποίηση της Ατζέντας 2030 μέσω της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη (www.tenforsustainability.eu/AGENDA2030.html) πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 στη Γρανάδα (Ισπανία), με συμμετέχοντες από τους ακόλουθους οργανισμούς: TenForSustainability  (Συντονιστής έργου, Ιταλία), Neotalentway (Ισπανία), που ενεργεί ως οργανισμός εταίρος φιλοξενίας για αυτό την 3η συνάντηση, InterfusionServicesLimited (Κύπρος), Βαρδάκειο Σχολή Ερμούπολης (Ελλάδα), MobilizingExpertiseAb (Σουηδία). Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο πηγάζει από την προοπτική της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και ειδικότερα του Στόχου Αειφόρου Ανάπτυξης αριθ. 4, με στόχο τη χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιη ποιοτική εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση για όλους, ως ζωτικής σημασίας για την οικοδόμηση βιώσιμων, χωρίς αποκλεισμούς και ανθεκτικών κοινωνιών.

Η ανταλλαγή καλών πρακτικών βασίστηκε, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα:

αναδυόμενες ομάδες καινοτόμου παιδαγωγικής, σχετικές με τις διατάξεις για την εκπαίδευση ενηλίκων, που στοχεύουν επίσης στην εκπαίδευση για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της βιωματικής μάθησης.

  1. ο σημαντικός ρόλος της εκπαίδευσης και των ευκαιριών δια βίου μάθησης για όλους ως βασικοί μοχλοί της βιώσιμης ανάπτυξης, για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων και για την επίτευξη των ΣΒΑ.
  2. ο σημαντικός ρόλος του πολιτισμού στην επίτευξη της βιωσιμότητας.
  3. πώς η εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου, δίκαιου και ειρηνικού κόσμου.
  4. Επικοινωνώντας τη Βιώσιμη Ανάπτυξη: «Μη Εμπορική Διαφήμιση & Αειφορία».

Μια πιθανή σύνθεση από τη συνάντηση: οι Εταίροι συμμερίζονται την άποψη ότι η αποτελεσματική παιδαγωγική δεν πρέπει να είναι με βάση το «masterclass» όπου ο μαθητής είναι εξωτερικός παράγοντας στην εκπαίδευση, αντίθετα ο εκπαιδευόμενος πρέπει να είναι ενεργός παράγοντας στη μαθησιακή διαδικασία, εξου και η συνακόλουθη προσπάθεια για την προώθηση της μάθησης βασίζεται στη θεωρία του κονστρουκτιβισμού και της επίλυσης προβλημάτων, όπου ο εκπαιδευόμενος είναι συνυπεύθυνος για την δημιουργία/απόκτηση γνώσεων, όπου ο εκπαιδευτής/δάσκαλος απομακρύνεται από το να έχει απλώς έναν ρόλο εμπειρογνώμονα, να είναι πραγματικός μέντορας και φυσικά αυτό το ίδιο σκεπτικό μπορεί κάλλιστα να εφαρμοστεί στην Ατζέντα 2030 και μάθηση SDGs, με εκτεταμένη και βασική χρήση του κονστρουκτιβισμού, επίλυσης προβλημάτων και μάθησης από πράξη.

elGreek