doitbetter

Το Let`s do it better! είναι ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Δια βίου μάθησης Grundtvig Programme της Ε.Ε.

Το Let`s do it better! έχει σκοπό να βελτιώσει την ποιότητα της διδασκαλίας ώστε να δυναμώσει τη διαδικασία ενσωμάτωσης στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας μεταξύ τωνμαθητών.

Τα καθήκοντα αυτά, αν και διαφορετικά σε κάθε οργανισμό, συμβάλλουν στην εξάλειψη του προβλήματος του κοινωνικού αποκλεισμού. Μέσα από μια πολυμερή ανταλλαγή εμπειριών, σχεδιάζουμε τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας για τους μαθητές ως αντιπροσωπευτικό μέρος των διαφόρων κοινωνικών ομάδων. Το έργο έχει ως στόχο να προτείνει και να προωθήσει τη δημοφιλή μη τυπική εκπαίδευση ως εργαλείο για την ενδυνάμωση της ομάδας στόχου και συνεπακόλουθα για την εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού.

Στόχος μας είναι να μάθουμε ο ένας από τον άλλο και να μοιραστούμε βέλτιστες πρακτικές, δουλεύοντας στη χώρα των εταίρων και κατά τη διάρκεια διεθνών συναντήσεων. Οι συναντήσεις σε διάφορες χώρες που συμμετέχουν θα μας επιτρέψουν να γνωρίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο την άτυπη εκπαίδευση και να μάθουμε αμοιβαία ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές που σχετίζονται με την κατάρτιση των ενηλίκων σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και προέρχονται από τα περιθώρια της κοινωνίας.

Θέλουμε να οικοδομήσουμε έναν οδηγό “καλών πρακτικών”,σχετικά με τις μεθόδους και τεχνικές που βασίζονται στους ανθρώπους της εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης για την εκπαίδευση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων από περιθωριακά κοινωνικά περιβάλλοντα. Θα είμαστε επίσης σε θέση να παρακολουθήσουμε παρόμοιες οργανώσεις σε δράση και να μάθουμε πώς να ασχοληθούμε με δραστηριότητες που είναι πολύ παρόμοιες με τις δικές μας, συναντώντας τις οργανώσεις των εταίρων αλλά και άλλες οργανώσεις που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα αλλά βρίσκονται στις χώρες των εταίρων. Αυτό είναι σίγουρα μια προστιθέμενη αξία σε αυτό το έργο. Θα μοιραστούμε τις γνώσεις για βελτίωση των δραστηριοτήτων μας και την ενίσχυση της ανάπτυξης νέων υπηρεσιών για τους κοινωνικά αποκλεισμένους ανθρώπους.

Τρία διεθνή σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Οι Ευρωπαίοι Εταίροι θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν και να μοιραστούν καλές πρακτικές στον τομέα της μη- τυπικής εκπαίδευσης.
Η Πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Γένοβα (Ιταλία) τον Οκτώβριο του 2011 διοργανωμένη από τους συντονιστές του προγράμματος LA COMUNITÀ, η δεύτερη τον Ιούνιο του 2012 στη Νίκαια της Γαλλίας με διοργανώτρια την οργάνωση Agora Nice-Est και η τρίτη τον Μάιο του 2013 στο Μπαρτίν της Τουρκίας με διοργανώτρια την Provincial Directorate of National Education.

Βίντεο με πρότζεκτ της Βαρδακείου για το Let`s do it better 2012-13

unnamed

Grundtvig Workshop

“Learning the Greek language and Greek culture through the eyes of immigrants/Greek as a foreign language A2-B1 level”

Workshop Dates: 17/06/13 -26/06/13

Host organisation: Vardakeios School of Hermoupolis

Workshop language: Greek, English

Expected number of participants: 15

Target group: Adults who speak Greek at A2 or B1 level and would like to attend a language course accompanied by cultural activities. It is also intended for immigrants and staff of organisations working with immigrants and for those who would like to participate in a workshop that can be seen as “ good practice”.

Main activities/ programme of the Workshop:

The workshop aims to acquaint participants with the Greek language and Greek culture through an intercultural way. The key factor of the workshop is the students (immigrants) of the host organisation, which accompany the language lessons with activities such as cooking, storytelling, traditional dance, Greek songs, trekking, visits to museums and archaeological sites, and local crafts. Through these activities participants will learn the Greek language and Greek culture, but will also have the opportunity to contribute to building the European dimension and becoming carriers of the culture of their country. And all this will take place on an island which back in the 19th century was a crossroad of cultures with the capital of Ermoupolis being the city that first revealed the bourgeoisie of the country. In this place where Catholics and Orthodox christians coexist harmoniously until now, the idea of ​​multiculturalism has become a way of life. Vardakeios School, the host organisation, reflects this idea because its adult students come from all over the world.

Expected results:

The participants will gain a basic knowledge of the Greek language, will be acquainted with Greek culture through their contact with the culture of a Cycladic island, will interact with countries and languages ​to build a European dimension. They will also have the opportunity to participate in “good practice” related to immigrants.

Financies: The workshop is financed by Grundtvig Lifelong Learning Agency of the European Commission

Εργαστήριο Grundtvig: Γνωρίζω την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό μέσα από τα μάτια των μεταναστών
Εργαστήριο Grundtvig: Γνωρίζω την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό μέσα από τα μάτια των μεταναστών” Επίπεδο Α2-Β1
doitbetter

Let’s do it better! is a project funded by EU Lifelong Learning Grundtvig Programme.

Let’s do it better! aims to improve the quality of teaching in order to strengthen integration processes in society and the labor market among learners. These tasks, although different in every organisation, contribute to eliminate the problem of social exclusion. Through a multilateral exchange of experience, we plan to improve the quality of our services for students as representative part of various social groups. The project aims to propose and promote popular not-formal education as a tool for target group’s empowerment in order to eliminate social exclusion.

Our goal is to learn from each other and share best practices, working in partners’ own country and during international meetings. Meetings in various participating countries will allow us to confront on a European level on informal learning and to learn mutually which could be the best practices related to adult training in vulnerable social groups and coming from the margins of society.

We want to build a “good advice” guide about methods and techniques based on people education and empowerment to train vulnerable social groups in marginal social contexts. We will also be able to watch similar organizations in action and learn how they deal with activities very similar to ours, both meeting with project’s partners and other organizations not involved in the project in partner countries. That is definitely an added value to this project. We will share knowledge improving our activities and fostering growth of new services for socially excluded people.

Three international seminars will take place during project life. European Partners and local society will have the opportunity to gather up and share good practices in the context of not-formal education.

First meeting was held in Genova (Italy) in October 2011, managed by the project coordinator LA COMUNITÀ.

Vardakeio`s projects for Let`s do it better
2012/13

unnamed

Grundtvig Workshop

“Learning the Greek language and Greek culture through the eyes of immigrants/Greek as a foreign language A2-B1 level”

Workshop Dates: 17/06/13 -26/06/13

Host organisation: Vardakeios School of Hermoupolis

Workshop language:Greek, English

Expected number of participants: 15

Target group: Adults who speak Greek at A2 or B1 level and would like to attend a language course accompanied by cultural activities. It is also intended for immigrants and staff of organisations working with immigrants and for those who would like to participate in a workshop that can be seen as “ good practice”.

Main activities/ programme of the Workshop:

The workshop aims to acquaint participants with the Greek language and Greek culture through an intercultural way. The key factor of the workshop is the students (immigrants) of the host organisation, which accompany the language lessons with activities such as cooking, storytelling, traditional dance, Greek songs, trekking, visits to museums and archaeological sites, and local crafts. Through these activities participants will learn the Greek language and Greek culture, but will also have the opportunity to contribute to building the European dimension and becoming carriers of the culture of their country. And all this will take place on an island which back in the 19th century was a crossroad of cultures with the capital of Ermoupolis being the city that first revealed the bourgeoisie of the country. In this place where Catholics and Orthodox christians coexist harmoniously until now, the idea of ​​multiculturalism has become a way of life. Vardakeios School, the host organisation, reflects this idea because its adult students come from all over the world.

Expected results:

The participants will gain a basic knowledge of the Greek language, will be acquainted with Greek culture through their contact with the culture of a Cycladic island, will interact with countries and languages ​to build a European dimension. They will also have the opportunity to participate in “good practice” related to immigrants.

Financies: The workshop is financed by Grundtvig Lifelong Learning Agency of the European Commission

Εργαστήριο Grundtvig: Γνωρίζω την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό μέσα από τα μάτια των μεταναστών
Εργαστήριο Grundtvig: Γνωρίζω την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό μέσα από τα μάτια των μεταναστών” Επίπεδο Α2-Β1
doitbetter

Let´s do it better! es un programa subvencionado por el programa de formación continua Grundtvig de la U.E. Su objetivo es mejorar la calidad de la enseñanza con el fin de fortalecer el proceso de incorporación en la sociedad y el mercado laboral entre los alumnos.

Esta tarea, diferente en cada organización, contribuye a eliminar el problema de la exclusión social. Mediante un intercambio multilateral de experiencias, buscamos mejorar la calidad de nuestros servicios a los alumnos, como parte representante de diversos grupos sociales. El propósito del proyecto es proponer y promover la educación popular no formal como herramienta para fortalecer al grupo meta con el fin de eliminar la exclusión social.

Nuestro objetivo es aprender unos de otros y compartir las mejores prácticas, trabajando cada miembro del programa en su propio país, así como en reuniones internacionales. Las reuniones en los diversos países participantes nos permitirán conocer la educación no formal a nivel europeo y aprender mutuamente cuáles son las mejores prácticas relacionadas con la formación de adultos de grupos sociales vulnerables de ambientes marginales.

Queremos crear una guía de “buenas prácticas” sobre métodos y técnicas basados en los educadores y el fortalecimiento para la capacitación de grupos sociales vulnerables de ambientes sociales marginales. Asimismo, podremos observar a otros organismos similares en acción y aprender cómo llevan a cabo actividades semejantes a las nuestras, ya sea en encuentros con los socios del proyecto así como con otras organizaciones no relacionadas con el mismo en países socios. Esto es definitivamente un valor agregado a este proyecto. Compartiremos nuestros conocimientos mejorando nuestras actividades y fomentando el crecimiento de nuevos servicios para personas excluidas socialmente.

Durante el proyecto, se realizarán tres seminarios internacionales. Los socios europeos y la sociedad local tendrán la oportunidad de reunirse y compartir las buenas prácticas en el contexto de la educación no formal.

La primera reunión se llevó a cabo en Génova, Italia, en octubre de 2011, y fue organizada por los coordinadores del proyecto LA COMUNITÀ.
La segunda reunión se realizó en junio de 2012 en Niza, Francia, y fue organizada por Agora Nice-Est, mientras que la tercera reunión se realizó en mayo de 2013 en Bartín, Turquía, organizada por la Dirección Provincial de Educación Nacional.

Vídeo de un proyecto de la Escuela Vardakeios para el programa Let´s do it better, 2012-13

unnamed

Taller Grundtvig
«Conozco la lengua y la cultura griegas a través de los ojos de los inmigrantes / Griego como lengua extranjera, nivel A2-B1».

Fecha del taller: 17/06/13 – 26/06/13
Organización anfitriona: Escuela Vardakeios de Hermoupolis
Idiomas del taller: griego, inglés
Número programado de participantes: 15
Grupo meta: adultos que tienen un nivel A2 o B1 de griego oral y quieran asistir a un curso de lengua acompañado de actividades culturales. Está concebido también para inmigrantes y personal de organizaciones que trabajan con inmigrantes así como para todo aquel que quiera participar en un taller que puede ser considerado como «buena práctica».

Actividades principales / programa del taller:

El objetivo del programa es familiarizar a los participantes con la lengua y la cultura griegas de un modo multicultural. El factor clave del taller son los estudiantes (inmigrantes) de la organización anfitriona, quienes acompañan las clases de idioma con actividades como cocina, narración de cuentos, danzas tradicionales, música griega, senderismo, visita a museos y sitios arqueológicos, artesanía local, etc. A través de estas actividades, los participantes aprenderán la lengua y la cultura griegas, y también tendrán la oportunidad de contribuir a la construcción de una dimensión europea, al convertirse en portadores de la cultura de sus propios países. Y todo esto, en una isla que, en el siglo XIX, fue un cruce de culturas, cuya capital, Hermoupolis, fue la primera ciudad donde emergió la burguesía del país. En este lugar, donde cristianos católicos y ortodoxos coexisten armónicamente hasta hoy, la idea de multiculturalidad se ha convertido en una forma de vida. La organización anfitriona, la Escuela Vardakeios, refleja esa idea con sus alumnos adultos procedentes de todo el mundo.

Resultados esperados:
Los participantes adquirirán conocimientos básicos de la lengua griega, se familiarizarán con la cultura griega a través del contacto con la cultura de una isla de las Cícladas, interactuará con personas de otros países y otros idiomas para construir una dimensión europea. Tendrán también la posibilidad de participar en «buenas prácticas¬» relacionadas con los inmigrantes.

Financiación: El taller está financiado por la Agencia de Formación Continua Grundtvig de la Comisión Europea

Taller Grundtvig
: «Conozco la lengua y la cultura griegas a través de los ojos de los inmigrantes / Griego como lengua extranjera, nivel A2-B1».

Εργαστήριο Grundtvig: Γνωρίζω την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό μέσα από τα μάτια των μεταναστών
Taller Grundtvig: «Conozco la lengua y la cultura griegas a través de los ojos de los inmigrantes / Griego como lengua extranjera, nivel A2-B1»