Η σχολή αυτή κρατάει την Ιστορία της από το 1874 και συνιδρύθηκε από τον φιλολογικό σύλλογο “Παρνασσός”  και τον σύλλογο “Βύρων”. Σκοπός της ήταν να βοηθήσει με δωρεάν εκπαίδευση τα άπορα παιδιά και να καταπολεμήσει τον αναλφαβητισμό του Συριανού λαού. Η σχολή λίγα χρόνια αργότερα όπως και σήμερα σταμάτησε να υπόκειται σε κάποιο σύλλογο και αντ’ αυτού έχει Διοικητικό συμβούλιο που απαρτίζεται από 5 μέλη που ανανεώνονται κάθε 3 χρόνια. Οι αρχαιρεσίες γίνονται πάντα τον μήνα Μάρτιο. Το παρόν Συμβούλιο εκλέχτηκε από τις αρχαιρεσίες της 17ης Μαρτίου 2013. Από πάντα είχε τους καλύτερους Εκπαιδευτές ελληνικής γλώσσας πλέων και ξένων γλωσσών όπως γαλλικών και ρωσικών.  


This school has its History since 1874 and was co-founded by the literary association “Parnassos” and the association “Byron”. Its purpose was to help the needy children with free education and to fight the illiteracy of the Syrian people. The school a few years later as today stopped being subject to a club and instead has a Administrative council consisting of 5 members who are renewed every 3 years. Appointments are always made in March. This Council was elected from the elections of March 17, 2013. It has always had the best Greek language Educators and nowadays foreign language educators too ​​in languages such as French and Russian.