Διδασκαλία ελληνικής γλώσσας: Ευγενία Κόλλια

Σπουδές

 • Απόφοιτος του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (Proficiency Cambridge)

Εργασιακή εμπειρία

 • Ασχολήθηκε με τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες, πρόσφυγες και παλιννοστούντες, συμμετέχοντας σε προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης.
 • Συνεργάστηκε ως εκπαιδεύτρια σε θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού.
 • Τα καλοκαίρια από το 2004 έως το 2006 δίδαξε ελληνικά σε ξενόγλωσσους στο Ικαριακό Κέντρο Πολιτισμού και Τέχνης.
 • Από το 2004 έως σήμερα διδάσκει ελληνικά σε μετανάστες στη Βαρδάκειο Σχολή Ερμούπολης, όπου είναι και οργανωτική υπεύθυνη του τομέα ελληνικών.
 • Τον Απρίλιο και τον Νοέμβριο του 2013 ήταν αξιολογήτρια στις εξετάσεις ελληνομάθειας για υπηκόους τρίτων χωρών της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης

Γραμματειακή Υποστήριξη: Άννα Δαλμυρά

Σπουδές

 • Απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης  Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας – επίπεδο Β2
 • Καλή γνώση Η/Υ (Windows, Ms Word, Ms Excel, Ms Access, Ms PowerPoint και Internet)

Εργασιακή Εμπειρία

Από το 2004 έως σήμερα εργάζεται στη γραμματεία της Βαρδακείου Σχολής Ερμούπολης.

Καθηγήτρια ρωσικών: Γκαλίνα ΠίτελIMG_20141109_124335

Σπουδές

Απόφοιτη τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου του Λβιβ στην Ουκρανία

Εργασιακή εμπειρία

Καθηγήτρια αγγλικών στο 4ο Λύκειο της Τερνόπολης,

Καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας και ιστορίας της αγγλικής λογοτεχνίας στο Παιδαγωγικό τμήμα του Πανεπιστημίου της Τερνόπολης

Υπάλληλος αθηναϊκού τουριστικού γραφείου

Καθηγήτρια γαλλικής γλώσσας: Κριστέλ Λούκιτς

admin-ajax[1]

Σπουδές

Απόφοιτος της Σχολής Επιστήμης, Πληροφόρησης και Επικοινωνίας με ειδίκευση στη γλωσσολογία, στη Sorbonne Nouvelle , στο Παρίσι.

Εργασιακή εμπειρία

Εργάστηκε στη Γαλλία σε διάφορα διαφημιστικά πρακτορεία για ανθρωπιστικές οργανώσεις και ιατρικές εταιρείες. Ασχολήθηκε κυρίως με το μάρκετινγκ, τις δημόσιες σχέσεις και τη διοργάνωση σεμιναρίων και συνεδρίων.
Ήρθε στην Ελλάδα για προσωπικούς λόγους το 2002, παρακολούθησε μαθήματα ελληνικών στη Βαρδάκειο Σχολή για 5 χρόνια και από το 2010 ασχολήθηκε με την παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων γαλλικής γλώσσας σε ενήλικες, εφήβους και παιδιά (4-5 ετών).
Παράλληλα, ασχολείται με οργανώσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον και τον πολιτισμό και οι οποίες συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Με δύο φίλους δημιούργησε μια μη κερδοκοσκοπική εταιρία που οργανώνει το Open Art Studios (ανοιχτά στούντιο καλλιτεχνών για το καλοκαίρι) και το Φεστιβάλ Ακορντεόν στη Σύρο.

Από το 2014 διδάσκει γαλλικά σε αρχάριους στη Βαρδάκειο Σχολή.

Teacher of Greek language: Eugenia Kollia

Studies

 • A graduate of the Department of Philosophy, Education and Psychology of the University of Athens.
 • Excellent knowledge of English language (Proficiency Cambridge)

Work experience

 • She has been involved with the teaching of Greek language to immigrants, refugees and returnees, participating in projects of the General Secretariat for Adult Education and of Vocational Training Centres.
 • She has worked as an educator of Greek Language in a therapeutic programme in Korydallos women’s prison.
 • During the summers from 2004 to 2006 she taught Greek to foreigners in the Ikarian Center.
 • From 2004 to now teaches Greek and English to immigrants in the Vardakeios School of Ermoupolis.

Secretarial Support: Anna Dalmyra

Studies

 • Graduate of the Greek Open University in Business Administration and Organisations.
 • Good knowledge of English language – level B2
 • Good knowledge  PC (Windows, Ms Word, Ms Excel, Ms Access, Ms PowerPoint and Internet)

Work experience

From 2004 to now she works in the secretariat of Vardakeios School of Ermoupolis

IMG_20141109_124335

Teacher of Russian language: Galina Pytel


Studies

Graduate of the State University of Lviv, Ukraine, English Language Department.

Work experience

Teacher of English at the High school N 4 of Ternopil

Teacher of English Language and History of English Literature at the Pedagogical (Teacher`s Training) University of Ternopil

Employee at a travel agency in Athens

Teacher of French language: Christelle Loukitch

admin-ajax[1]

Studies

Graduate of the Sorbonne Nouvelle University in Paris, Department of Science, Information and Communication, majoring in linguistics.

Work experience
She worked in France in various advertising agencies, for humanitarian organisations and medical companies. She dealt mainly with marketing, public relations and organising seminars and conferences.
She came to Greece with her family in 2002, attended Greek language classes in Vardakeios School for five years and since 2010 has dealt with tutoring French language courses to adults, adolescents and children (aged 4-5 years).
Concurrently she is dealing with enviromental and cultural organisations which are participating in European programs. With two friends they have created an NGO (Non-Government Organisation) which organises the summer Open Art Studios and the Accordion Festival in Syros.

Profesora de lengua griega: Eugenia Kollia
Licenciada del Departamento de Filosofía, Educación y Psicología de la Universidad de Atenas.
Excelente dominio del Inglés (Proficiency Cambridge)

Experiencia laboral
Eugenia ha participado en proyectos de la Secretaría General para la Educación de Adultos y Centros de Formación Vocacional, donde ha enseñado griego a inmigrantes, refugiados y griegos repatriados.
Ha enseñado griego en el programa terapéutico de rehabilitación de la prisión para mujeres de Korydallós.
Durante los veranos de 2004 a 2006 enseñó griego a extranjeros en el Centro Ikariano de la Cultura y las Artes.
Desde el año 2004 enseña griego a inmigrantes en la Escuela Vardakeios de Hermoupolis, donde es también organizadora y responsable del departamento de griego.
En abril de 2013 fue evaluadora en los exámenes de aprendizaje de griego para ciudadanos de terceros países, de la Secretaría General de Formación Continua.


Secretaria: Anna Dalmyrá
Estudios
Cursa estudios de Administración de Empresas y Organizaciones en la Universidad Abierta de Grecia.
Diploma del Departamento de Contabilidad Computarizada del IEK de Syros.
Buen conocimiento del inglés – Nivel B2
Buen conocimiento de ordenadores: Windows, Ms Word, Ms Excel, Ms Access, Ms PowerPoint y Internet)
Experiencia Laboral
Desde el 2004 trabaja en la Secretaría de la Escuela Vardakeios de Hermoupolis.

IMG_20141109_124335

Profesora de ruso: Galina Pytel

Estudios

Graduada del Departamento de Lengua Inglesa de la Universidad Estatal de Lviv, Ucrania.

Experiencia laboral

Profesora de inglés en la Escuela Secundaria No 4 de Ternopil.
Profesora de Lengua Inglesa e Historia de la Literatura Inglesa en la Universidad Pedagógica (capacitación de profesores) de Ternopil.
Empleada en una agencia de viajes en Atenas.

Profesora de francés: Christelle Loukitch

admin-ajax[1]

Estudios

Graduada del Departamento de Ciencia, Información y Comunicación de la Universidad Nouvelle Sorbonne de París (especialización: lingüística).

Experiencia laboral

Ha trabajado en Francia en varias agencias de publicidad para organizaciones humanitarias y compañías médicas. Se ha ocupado especialmente del marketing, las relaciones públicas y la organización de seminarios y conferencias.
Llegó a Grecia con su familia en el año 2002, asistió a cursos de griego en la Escuela Vardakeios durante cinco años y desde 2010 se dedica a impartir cursos de francés a adultos, adolescentes y niños de 4 y 5 años.
En la actualidad está involucrada en organizaciones culturales y medioambientales que participan en programas europeos. Junto con otras personas ha creado una ONG que organiza durante el verano los Open Art Studios y el Festival de Acordeón en Syros.