Η Βαρδάκειος Σχολή Ερμούπολης λειτουργεί από το 1872 ως παράρτημα του Φιλολογικού Συλλόγου Αθηνών «Παρνασσός» που είχε ως σκοπό την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού με την προσφορά δωρεάν εκπαίδευσης στα γράμματα και τις τέχνες. Η ενέργεια του « Παρνασσού» να ιδρύσει και στη Σύρο σχολή για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση των φτωχών παιδιών που δούλευαν όλη την ημέρα για την επιβίωσή τους, έδωσε μεγάλη ανακούφιση και ελπίδα στο Συριανό λαό. Η εκπαίδευση αφορούσε κύρια τις έξι τάξεις του δημοτικού σχολείου. Τα μαθήματα γίνονταν τις νυχτερινές ώρες και τα παρακολουθούσαν μικρά παιδιά και έφηβοι.

Το έτος 1888 αποτελεί σταθμό για τη Σχολή, γιατί αποσπάται από τον Παρνασσό, ο οποίος παραχωρεί το διώροφο κτίριο που στεγάζεται μέχρι σήμερα η σχολή (Μάρτεν Νόρδεστρομ 8) και λειτουργεί ως ανεξάρτητο σωματείο. Διοικείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο που ανανεώνεται ανά τριετία και τηρεί δικό του καταστατικό και προϋπολογισμό.

Το 1938 με δωρεά του ευεργέτη Ιωάννη Βαρδάκα (4.000.000 δρχ.) έγινε ριζική ανακαίνιση και επισκευή του κτιρίου της Σχολής και γι`αυτό το λόγο ονομάστηκε Βαρδάκειος Επαγγελματική και Νυχτερινή Σχολή Ερμουπόλεως.


Our Story

The Vardakeios School of Ermoupolis has been operating since 1872 as a branch of the Philological Association of Athens “Parnassos” which aimed to combat illiteracy by offering free education in letters and arts. The energy of “Parnassos” to establish a school in Syros for the primary education of poor children who worked all day for their survival, gave great relief and hope to the Syrian people. The education mainly concerned the six grades of the primary school. Classes were held at night and were attended by young children and adolescents.

The year 1888 is a station for the School, because it is detached from Parnassos, which grants the two-storey building that houses the school until today (Martin Nordestrom 8) and operates as an independent association. It is governed by a five-member board of directors that is renewed every three years and maintains its own statutes and budget.

In 1938, with the donation of the benefactor Ioannis Vardakas (4,000,000 drachmas), the school building was radically renovated and repaired, and for this reason it was named Vardakeios Vocational and Night School of Ermoupolis.